Zarządzanie przez innowacje

5/5 - (1 głosów)

Autorem tej techniki zarządzania jest J. Juran, który zaprezentował ją na kursie dla kierowników działów planowania i kontroli zorganizowanym przez Amerykańskie Stowarzyszenie do spraw Zarządzania. Według H. Bienioka, zarządzanie przez innowacje ma na celu rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzanie zmian, ulepszeń i innowacji, zwłaszcza w kluczowych obszarach jego działalności.[1]

W działalności przedsiębiorstw można wyróżnić dwa podejścia do rozwoju. Pierwsze podejście opowiada się za postawą zachowawczą, polegającą na uporczywym trzymaniu się dotychczasowej strategii rozwoju i funkcjonowania firmy. Przedstawiciele tego podejścia są przekonani, że obecny poziom efektywności i wyników jest granicą, której nie da się przekroczyć. Skupiają się na utrzymaniu dobrej kondycji przedsiębiorstwa bez myślenia o przyszłości. Drugie podejście zakłada zwiększenie efektywności działania firmy, szczególnie w obszarach produkcji, technologii, marketingu i zarządzania personelem.[2]

K. Ziemniewicz podkreśla, że skuteczność techniki zarządzania przez innowacje wymaga spełnienia pewnych warunków przez kierownictwo firmy[3]:

 • Głębokie przekonanie, że innowacje są niezbędne do osiągnięcia sukcesu na rynku, oraz wspieranie postępu poprzez stymulowanie i wspomaganie kreatywnych i aktywnych postaw.
 • Tworzenie atmosfery kultury organizacyjnej, która sprzyja zmianom.
 • Przełamywanie stereotypów i otwarcie na propozycje usprawnień technicznych i technologicznych.
 • Ocena pomysłowości i kreatywności pracowników oraz eliminacja biernych i konserwatywnych osób niechętnych do zmian.

Każda metoda zarządzania wymaga określonych procedur. Podobnie jest w przypadku techniki zarządzania przez innowacje. Metoda ta ma charakter ofensywny i jest skuteczna w burzliwym i konkurencyjnym otoczeniu. H. Bieniok przedstawił jej etapy w następujący sposób[4]:

 1. Osiągnięcie dwóch istotnych przełomów zapewniających dynamiczny rozwój przedsiębiorstwa:
  a) Przełom w świadomości wszystkich pracowników, że aktywne i ofensywne działanie we wszystkich obszarach gwarantuje rozwój przedsiębiorstwa.
  b) Przełom w dotychczasowych sposobach działania przedsiębiorstwa, zapewniający ekspansję technologiczną, asortymentową, jakościową, marketingową, organizacyjną i finansową.
 2. Analiza strategiczna SWOT:
  a) Diagnoza wewnętrznej kondycji firmy w celu zidentyfikowania mocnych stron, możliwości rozwojowych, słabości i problemów do rozwiązania.
  b) Diagnoza otoczenia w celu identyfikacji szans i zagrożeń.
 3. Opracowanie listy problemów do rozwiązania i planów działań organizacyjno-technicznych, które należy wdrożyć w celu osiągnięcia wyższego poziomu efektywności poprzez eliminację słabości, lepsze wykorzystanie atutów, wykorzystanie szans i zabezpieczenie przed zagrożeniami.
 4. Przeprowadzenie oceny ekonomicznej opłacalności planowanych innowacji oraz analizy skutków społecznych związanych z proponowanymi zmianami.
 5. Zmiana nastawienia i wzmocnienie motywacji kadry kierowniczej w zakresie podejmowania nowych zadań poprzez rozmowy, szkolenia oraz systemy oceny i motywacji.
 6. Identyfikacja ewentualnych oporów i źródeł konfliktów związanych ze zmianami, które mogą naruszyć czyjeś interesy i przyzwyczajenia.
 7. Ostrożne wdrażanie nowych rozwiązań, jednocześnie budując system wczesnego ostrzegania i monitorowania procesu wdrożeniowego oraz reakcji konkurentów i klientów.
 8. Kontrola skuteczności wprowadzonych zmian, wraz z możliwością korekty działań, które nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

Technika zarządzania przez innowacje posiada wiele zalet i wad, które zostały przedstawione w Tabeli 3.

Tabela 3. Zalety i wady metody zarządzania przez innowacje

Zarządzanie przez innowacje Zalety Wady

 • Technika stymuluje postęp i rozwój przedsiębiorstwa.
 • Aktywizuje wszystkich członków organizacji i skupia ich wokół wspólnego celu, jakim jest rozwój firmy.
 • Wzmacnia zdolności konkurencyjne przedsiębiorstwa poprzez ciągłe obserwowanie działań konkurentów i reakcji klientów.
 • Pobudza rozwój zawodowy pracowników i podnosi kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.
 • Uznaje potrzebę ciągłego wprowadzania innowacji. – Trudności związane z przełamaniem oporów, przyzwyczajeń i tradycjonalizmu wśród pracowników.
 • Ryzyko niepowodzenia związane z wdrażaniem innowacji.
 • Niecierpliwość autorów innowacji i decydentów, oczekujących natychmiastowych efektów.
 • Konieczność wspierania techniki zarządzania przez innowacje innymi technikami zarządzania, zwłaszcza motywacyjnymi.

Źródło: K. Wawrzyniak, Szkoła zarządzania, PWE, Warszawa 1987, s. 296-297 oraz Z. Mietlewski, S. Smoleński, Metody zarządzania przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1993, s. 374.


[1] Bieniok, op. cit., s. 199.

[2] P.F. Drucker, op. cit., s. 304.

[3] K. Ziemniewicz, op. cit., s. 56-57.

[4] H. Bieniok, op. cit., s. 202.

Dodaj komentarz