Trychotomia potrzeb Davida McClellanda jako teoria motywacji

5/5 - (2 głosów)

punkt z pracy magisterskiej

Teoria McClellanda opiera się na założeniu, że jednostka ma potrzeby w trzech obszarach:

 • osiągnięcia: także potrzeba wdrażania i demonstrowania swoich koncepcji mistrzostwa,
 • przynależność: potrzeba miłości, przynależność, więzy,
 • władza: kontrola

Teoria McClellanda zakłada, że ​​ludzie uczą się potrzeb, doświadczając ich w swoich określonych kulturach (za: Gick, Tarczyńska, 1999). Wspólnie z kolegami testował poziom tych potrzeb za pomocą TAT (Test Apercepcji Tematycznej). Ta osoba miała napisać krótką historię o każdej z serii zdjęć. Historie były punktowane według liczby odniesień do: osiągnięć, dominacji, kontrolowania, wpływania na innych, interakcji społecznych i obecności innych.

W ramach OSIĄGNIĘĆ zidentyfikowano trzy charakterystyczne cechy osób o wysokiej potrzebie osiągnięć:

 • bardzo silna chęć przyjęcia osobistej odpowiedzialności za wykonanie zadania, uciekanie się do pomocy tylko kompetentnych osób i tylko w przypadku bezwzględnej konieczności,
 • podejmowanie dobrze skalkulowanego ryzyka przy wyznaczaniu ambitnych, ale realistycznych celów
 • chęć poznania swojej oceny wyników, niezależnie od tego, czy jest pozytywna czy negatywna.

Tacy ludzie są bardzo uczciwi, otwarci i zorientowani na zadania.

W ramach AFILIACJI zidentyfikowano 3 charakterystyczne cechy osób o wysokiej potrzebie afiliacji:

 • silne pragnienie aprobaty,
 • możliwość ulegania władzom lub ludziom, których uznanie zależy,
 • szczere zainteresowanie uczuciami innych.

Osoby z tej grupy dzięki swoim cechom charakteru doskonale nadają się do pracy w grupie. Tutaj są najbardziej produktywne i treściwe. Nie pełnią jednak roli lidera.

W ramach WŁADZY zidentyfikował trzy cechy osób o wysokim zapotrzebowaniu na moc:

 • wpływanie lub kierowanie innymi,
 • kontrolowanie innych,
 • utrzymywanie relacji z innymi zgodnie z relacją lider-naśladowca.

Należy w tym miejscu podkreślić, że istnieją dwie potrzeby władzy: społeczna (współpraca z grupą) i osobista (jednostka chce osiągnąć sukces poprzez osobiste działania).

Każdy może zademonstrować swoją potrzebę otwarcie lub potajemnie.


Gick, A., Tarczyńska, M., Motywowanie pracowników, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1999.

Dodaj komentarz