Doradztwo zawodowe

5/5 - (3 głosów)

Obecna sytuacja na rynku pracy narzuca jego partnerom wysokie wymagania. Wzrasta potrzeba informacji o zawodach, wymogach kwalifikacyjnych na określone stanowiska pracy. Konieczne jest także podejmowanie decyzji zawodowych związanych z przygotowaniem do podjęcia pracy, wyborem zawodu, ścieżki kształcenia oraz doskonalenia zawodowego. Perspektywa przystąpienia Polski do Unii Europejskiej otwiera nowe możliwości edukacyjne i zawodowe dla Polaków, ale równocześnie narzuca pewne standardy związane z poradnictwem zawodowym.

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej oraz Biura Karier oferują swoje usługi wszystkim, którzy chcą skorzystać z fachowego poradnictwa zawodowego. Na poziomie województwa potrzeby na tego typu usługi zostają w pełni zaspokajane.

Szczególny nacisk w rozwoju usług poradnictwa zawodowego kładziony jest na:[1]

 • opracowanie i wprowadzanie systemowego przygotowania doradców zawodowych do pracy doradczej w wymiarze europejskim;
 • intensyfikację współpracy ze szkołami w zakresie przygotowania młodzieży do poruszania się po rynku pracy;
 • rozwijanie współpracy z pracodawcami w zakresie wprowadzania programów ochronnych dla pracowników zwalnianych w ramach zwolnień grupowych,
 • rozwój współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

Elementem rozwijania współpracy z pracodawcami jest konstruowanie przez pracowników Centrum programów ochronnych łagodzących skutki restrukturyzacji i upowszechnianie wśród pracodawców ich stosowania. W ramach programów uruchamiane były punkty konsultacyjne dla zwalnianych pracowników. Jednocześnie dla zwalnianych pracowników organizowano zajęcia warsztatowe wspomagające proces adaptacji do nowej sytuacji życiowej.

W oparciu o zdobyte doświadczenia Centra wypracowały zasadę konstruowania i wprowadzania elastycznych programów ochronnych, z których może skorzystać każdy pracodawca, niezależnie od możliwości finansowych i organizacyjnych.


[1] Stefan M. KWIATKOWSKI, Zdzisław SIROJĆ (red.), EDUKACJA DLA RYNKU PRACY PROBLEMY PORADNICTWA ZAWODOWEGO, Ochotnicze Hufce Pracy Komenda Główna, WARSZAWA 2006

Misja i strategia działania PHP „Mercus” Sp. z o.o.

5/5 - (1 głosów)

z części praktycznej pracy licencjackiej

Misją przedsiębiorstwa jest jego ideą przewodnią, na której opiera się jego strategia i plan działania, definiuje cel, dla którego przedsiębiorstwo zostało powołane. Misją PHP „Mercus” Sp. z o.o. jest:

 • być preferowanym dostawcą wysokiej jakości towarów, wyrobów i usług,
 • maksymalnie zaspokajać potrzeby naszych klientów,
 • rozwijać i doskonalić zaplecze logistyczne dla wszystkich podmiotów KGHM PM S.A.,
 • tworzyć warunki dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa i jego pracowników,
 • zwiększyć wartość Spółki[1].

Na podstawie misji i długookresowego planu działania Spółki sformułowano jej strategię i cele przed nią stawiane, które stanowią wzór posunięć i dróg opracowanych przez kierownictwo w celu osiągnięcia pomyślnych wyników działania.

Strategią działania PHP „Mercus” Sp. z o.o. jest rozbudowa rynków zewnętrznych (pośrednich i bezpośrednich), dających możliwość wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz dochodów z dywidendy [2].

Główne cele stawiane przed PHP „Mercus”:

 • rozbudowa i doskonalenie zaplecza logistycznego dla świadczenia usług zaopatrzeniowo – magazynowych na rzecz KGHM Polska Miedź S.A.
 • poszerzenie podmiotowego i przedmiotowego zakresu usług logistyki materiałowej dla byłej Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A.,
 • umocnienie pozycji lidera na rynku detalicznym w zakresie mebli, AGD, RTV i innych artykułów wyposażenia mieszkań,
 • umocnienie pozycji konkurencyjnej w handlu hurtowym w wybranych grupach asortymentowych,
 • zwiększenie wielkości sprzedaży wyrobów produkowanych przez Zakład Produkcji Elektro-Mechaniczny poprze pełne wykorzystanie i dalszą rozbudowę potencjału i rozwojowego Zakładu,
 • umocnienie pozycji na rynku sprzedaży samochodów SEAT oraz rozbudowa zakresu usług serwisowych związanych z obsługą tej marki,
 • redukowanie kosztów działalności Spółki,
 • osiąganie dochodu i zysku pozwalającego na ciągły zrównoważony rozwój Spółki oraz wzrost jej wartości [3].

W okresie 16 lat działalności Spółka „MERCUS” zapewniła sobie silną pozycję
w Regionie oraz opinię solidnego producenta i dostawcy. Jednocześnie, z uwagi na wysokie wymagania właściciela i firm kooperujących, specyfikę regionu, aktywne działanie konkurencji krajowej i zagranicznej, Spółka dla utrzymania swojej pozycji podejmować musi szereg działań innowacyjnych i gospodarczych.

Przynależność do Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź nakłada na Spółkę
szereg dodatkowych zadań, m.in. związanych z wymogami Giełdy Papierów Wartościowych i zasadami prowadzenia rachunkowości oraz sporządzania sprawozdań skonsolidowanych.

Spółka od początku istnienia wspiera aktywnie społeczność lokalną poprzez:

 • sponsorowanie klubów sportowych działających na terenie Zagłębia Miedziowego,
 • dofinansowywanie otwartych imprez kulturowych, sportowo-rekreacyjnych organizowanych przez władze lokalne,
 • wspieranie działalności instytucji charytatywnych, służby zdrowia, szkolnictwa itp.

Przedstawione informacje o działalności PHP „Mercus” wskazuje wysoką efektywność przedsięwzięcia jakim było powołanie Spółki Mercus. Poniesiony w momencie tworzenia przez strony powołujące PHP „Mercus” Sp. z o.o. nakłady wynoszące 3.393.300 PLN oraz udziały wniesione w 2007 roku w wysokości 5.001.079,44 PLN został wielokrotnie zwrócone. Na koniec 2007 roku wspólnicy zyskali m. in.:

 • wzrost posiadanych aktywów,
 • wzrost wartości jednego udziału.

KGHM Polska Miedź S.A. z tytułu wniesionego wkładu niepieniężnego oraz gotowizny uzyskał bardzo znaczne realne korzyści, na które składają się:

 • wzrost posiadanych aktywów (652,2%),
 • wzrost wartości jednego udziału (685,9%),
 • wysokie przychody z tytułu wypłaconej dywidendy,[4]
 • wysokie przychody ze sprzedaży zapasów środków obrotowych,
 • przychody ze sprzedaży środków trwałych.

Należy uznać, że korzyści odniesione z tytułu tego przedsięwzięcia przez KGHM Polska Miedź S.A. są bezwzględnie pozytywne pod względem ekonomicznym, a w stosunku do zaistniałych w tym okresie działań inwestycyjnych było wysoce opłacalnym.

Spółka PHP Mercus jest także ważnym podmiotem gospodarczym w znaczeniu regionalnym, daje obecnie zatrudnienie w całej Grupie Kapitałowej dla ok. 1.100 osób.


[1] Plan działania PHP „Mercus” Sp. z o.o. na lata 2006-2010.

[2] Plan działania … op. cit.

[3] Plan działania … op. cit.