Znaczenie szkoleń

5/5 - (4 głosów)

Znaczenie szkolenia wynika z wielu przyczyn[1]:

 • szkolenie zapewnia zachowanie w firmie istotnych umiejętności nawet wtedy, gdy odchodzi ważny pracownik, który takie umiejętności miał,
 • szkolenie zapewnia utrzymanie odpowiedniego standardu wykonywanej pracy albo wręcz jego podnoszenia, a to sprzyja uzyskaniu maksymalnej rentowności,
 • szkolenie pozwala poprawić umiejętności kierownicze kadry zakładu, co przyczynia się do poprawy motywacji i wydajności pracowników,
 • szkolenie pomaga również rozwijać zasób umiejętności reprezentowanych w zakładzie jako całości, co pozwala na zwiększenie elastyczności kadry firmy i ułatwia zastępstwa przypadku nieobecności, wreszcie – sprzyja szybszej adaptacji nowych technik.

Oprócz poszerzania i wzbogacania umiejętności, inwestowanie w doskonalenie zasobów ludzkich może przynieść następujące korzyści[2]:

 • sygnalizuje pracownikom, że firma traktuje ich jak najbardziej poważnie;
 • motywuje pracowników – poprzez odpowiednie dodatkowe wynagrodzenie – do pogłębiania wiedzy i wykorzystywania nowych umiejętności;
 • wzmaga zaangażowanie i oddanie pracowników, gdyż w trakcie szkoleń jasno przedstawia im się wartości, do których dąży organizacja, dbając jednocześnie o to, by naprawdę rozumieli i wcielali te ideały w życie; wzmaga identyfikację z zakładem, gdyż ludzie lepiej rozumieją cele i zasady jego działania;
 • poprawia komunikację z personelem, zwłaszcza, gdy organizuje się wspólne warsztaty kierownictwa i personelu, podczas których opracowywane są metody rozwiązywania konkretnych problemów;
 • przyczynia się do pełniejszej realizacji ludzkich potrzeb i pragnień – wybrać pracownika do uczestnictwa w kursie to zauważyć jego dobrą pracę i starania;
 • wzbogaca pracę – szkolenia, sesje edukacyjne i wszystkie inne formy doskonalenia zawodowego dają ludziom możliwość podejmowania się coraz bardziej zobowiązujących wyzwań, co jest korzystne nie tylko dla nich, ale też dla zakładu (np. wprowadzenie kół jakości to także okazja do rozwoju takich cech pracowników, jak analizowanie, rozwiązywanie problemów i umiejętności prezentacji);
 • pomaga zrozumieć, dlaczego zmiany są konieczne i jakie przynoszą korzyści, ułatwia ludziom poradzenie sobie z nową sytuacją i z problemami, które przynosi;
 • szkolenie ułatwia szybkie poradzenie sobie z wymaganiami związanymi z daną pracą. Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności pozwala pracownikowi poprawić ilość i jakość wyników oraz zmniejszyć liczbę błędów;
 • w przypadku, gdy szkolenie prowadzi do większej sprawności w wykonywaniu zadań przez podwładnych, kierownik jest zwolniony z działań związanych z korektą ich pracy;
 • szkolenie jest ważne w kategoriach stosunków danej organizacji ze społeczeństwem.
 • ma ono swój udział w przekazywaniu właściwego wyobrażenia o pożądanych w firmie cechach i kwalifikacjach ewentualnym przyszłym pracownikom;
 • pozytywne wyniki w kategoriach zdrowia i bezpieczeństwa w pracy może dać program, którego integralną częścią jest szkolenie obejmujące te zagadnienia;
 • szkolenie może mieć korzystny wpływ na zmniejszenie poziomu fluktuacji kadr, stosując przeszkolenie personelu można obniżyć koszty związane z rekrutacją i ze zwolnieniem ludzi;
 • wartość szkolenia jest widoczna w kontekście komunikacji. Pracownikom przekazywane są wartości kluczowe, związane np. z jakością produktu i obsługą klienta, w nadziei, że zostaną one zaakceptowane i wzbudzą zaangażowanie w pracownikach.

[1] K. Lanz, op.cit., s. 47

[2] Ibidem, s. 51