Metody wyceny aktywów netto

5/5 - (1 głosów)

Jest to historycznie najstarsza metoda wyceny przedsiębiorstw, która przyjmuje majątek za podstawę określania wartości. Dlatego też wartość przedsiębiorstw, będąca wynikiem tej wyceny jest nazywana wartością majątkową. Wartość przedsiębiorstwa jest wyznaczona przez wartość jego majątku, czyli aktywów pomniejszonych o sumę zobowiązań pieniężnych ciążących na przedsiębiorstwie.

Do grupy metod majątkowych zalicza się:

  1. Metody wyceny aktywów netto:

a/ bilansowa metoda wyceny aktywów netto – to prezentowana w bilansie wartość kapitału własnego będąca różnicą między sumą aktywów ogółem, a kapitałem obcym.

Wartość przedsiębiorstwa ustalona w ten sposób najczęściej nie oddaje jego rzeczywistej wartości rynkowej, a szczególnie zdolności do generowania zysku. Dodatkowo wartość rynkowa takich aktywów niematerialnych jak: patenty, licencje, znaki towarowe, może znacząco odbiegać od ich wartości wykazanej w bilansie.

b/ metoda skorygowanych aktywów netto – jest rozwinięciem i udoskonaleniem prostej metody bilansowej. Skorygowana wartość księgowa aktywów netto to suma wartości aktywów stałych netto oraz aktywów obrotowych, finansowanych ze środków własnych firmy według zapisów w bilansie, zweryfikowaną o składniki aktywów i pasywów wymagające korekty ich wartości[1].

P = (A +K A) – (P O + K Po)

,gdzie:
WP – wartość firmy,

A – wartość bilansowa aktywów (składników majątkowych),

K – korekta wartości bilansowej aktywów,

P – pasywa obce (wartość bilansowa pasywów obcych),

KPo – korekta wartości bilansowej pasywów obcych.


[1] „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw”, praca zbiorowa pod. red. W. Frąckowiaka, PWE 1998, s. 228,