Analityczny rachunek zysków i strat skorygowany o wskaźnik inflacji

5/5 - (1 głosów)

Tabela 2. Analityczny rachunek zysków i strat według cen z 1999 roku (w tys. zł)

Lp.

Wyszczególnienie

1998 rok #

1999 rok

Kwota w tys. zł

Struktura w %

Kwota w tys. zł

Struktura w %

Odchylenie

w tys. zł

w %

1.

Przychody ze sprzedaży

40   535

100,00

47   034

100,00

6   499

16,03

2.

Koszty działalności operacyjnej

36   043

88,92

42   028

89,36

5   985

16,61

3.

Wynik na sprzedaży (1 – 2)

4   492

11,08

5 006

10,64

514

11,44

4.

Pozostałe przychody operacyjne

238

0,59

443

0,94

205

86,13

5.

Pozostałe koszty operacyjne

387

0,96

761

1,62

374

96,64

6.

Wynik na pozostałej działalności operacyjnej (4 –   5)

-149

-0,37

-318

-0,68

-169

113,42

7.

Wynik na działalności   operacyjnej (3 + 6)

4 343

10,71

4 688

9,97

345

7,94

8.

Przychody finansowe

299

0,74

499

1,06

200

66,89

9.

Koszty finansowe

1   855

4,58

1   577

3,35

-278

-14,99

         w   tym odsetki do zapłacenia

297

0.73

389

0,83

92

30,98

10.

Wynik na działalności finansowej (8 – 9)

-1   556

-3,84

-1   078

-2,29

478

-30,72

11.

Wynik brutto na   działalności gospodarczej (7 + 10)

2 787

6,87

3 610

7,68

823

29,53

12.

Zyski nadzwyczajne

0

0,00

23

0,05

23

13.

Straty nadzwyczajne

0

0,00

32

0,07

32

14.

Wynik nadzwyczajny (12 – 13)

0

0,00

-9

-0,02

-9

15.

Wynik brutto (11 + 14)

2 787

6,87

3 601

7,66

814

29,21

16.

Podatek dochodowy od osób prawnych

900

2,50

1   210

2,57

310

34,44

17.

Wynik netto (15 – 16)

1 887

4,65

2 391

5,08

504

26,71

# skorygowany o średnioroczny wskaźnik inflacji z 1999 roku – 7,3 %